ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήµος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» - που αφορά την προμήθεια πινακίδων σήμανσης για οδούς του Δήμου Κομοτηνής. Αναφορικά προβλέπεται η προμήθεια: α) πινακίδων αναγγελίας κινδύνου, β) ρυθμιστικών πινακίδων, γ) πληροφοριακών πινακίδων, δ) πινακίδων ονομασίας οδών, ε) πινακίδων αρίθμησης οδών, στ) εξοπλισμός σήμανσης (καθρέφτες) - ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.997,80€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).