ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήµος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ» για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός εφτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου της παρούσας πρόσκλησης, στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, επί της δ/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69100, Κομοτηνή και συγκεκριμένα έως και τις 21/03/2018 και ώρα 14:00 μ.μ..

 

Βάση του ΠΔ 1/2013 και του Ε.Κ 2067/2015 όλες οι ψυκτικές εγκαταστάσεις και επισκευές πρέπει να γίνονται από αδειούχους και πιστοποιημένους .

Για το διαγωνισμό θα πρέπει οι προσφέροντεσ να έχουν τα παρακατω

1. Άδεια Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού και ανώτερη 

2. Πιστοποιητικό καταλληλότητας Φθοριούχων Αερίων F-gas κατηγορίας ΙΙ και άνω.