ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Ο Δήμος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ» για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών….» και του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/6-12-2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων…».

Η προμήθεια αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση των μεταλλικών ανακλαστήρων οδοστρώματος σε οδούς (διαβάσεις κ.τ.λ) σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου εγκρίνονται οι θέσεις τοποθέτησης ανακλαστήρων μέσα από  τα θέματα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Τα υλικά που περιλαμβάνονται στην προμήθεια έχουν ταξινομηθεί στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) : 34923000-3 «Εξοπλισμός ελέγχου οδικής κυκλοφορίας»

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός εφτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου της παρούσας πρόσκλησης, στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, επί της δ/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69100, Κομοτηνή και συγκεκριμένα έως και τις 11/7/2017 και ώρα 14:00 μ.μ.

Η κατακύρωση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

 Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητος και θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των ισχυόντων Εθνικών και Ευρωπαϊκών κανονισμών. Όπου ο νόμος το απαιτεί να φέρουν το σήμα CE.

Επιπλέον οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να συμπληρώσουν και τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση

O προμηθευτής δεσμεύεται μέσω της  Υ/Δ να προσκομίσει πριν την απόφαση ανάθεσης αντίγραφο ποινικού μητρώου,  φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Πληροφορίες στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο τηλέφωνο 5231352420.