Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το έτος 2022