Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου για το έτος 2023,