ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11 / 04 / 2018 ημέρα Τετάρτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.