Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας έτους 2017

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 09/08/2017 ημέρα Τετάρτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.