Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου - Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κομοτηνής, των Νομικών του Προσώπων Δ.Ε.Υ.Α.Κ, ΚΕ.ΜΕ.Α και των Σ.Ε. Α΄Βαθμιας και Β΄Βαθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2018 και 2019

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος) για την ανάδειξη προμηθευτή/ών της Προμήθειας λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου - Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κομοτηνής, των Νομικών του Προσώπων Δ.Ε.Υ.Α.Κ& ΚΕ.ΜΕ.Α και των Σ.Ε. Α΄Βαθμιας και Β΄Βαθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2018 και 2019, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 227.727,20 € χωρίς το Φ.Π.Α.24%.

  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 12.06.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00:00.
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 14.07.2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00:00.
  • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Tην τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 20.07.2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.
  • Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 41302