Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων ειδών Παντοπωλείου - Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κομοτηνής, των Νομικών του Προσώπων Δ.Ε.Υ.Α.Κ, ΚΕ.ΜΕ.Α και των Σ.Ε. Α΄Βάθμιας και Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης για το 2016

Ο  ΔΗΜΟΣ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

  1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της εκάστοτε ομάδας επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού των υπό προμήθεια ειδών της υπ. αρ. 66/2015 σχετικής μελέτης. 
  2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτά παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. Η προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα είδη κάθε ομάδας. Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης, καθώς και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις.
  3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί σε 127.182,86 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%), ήτοι 103.400,70 € χωρίς τον Φ.Π.Α.