Προμήθεια λαμπτήρων οδοφωτισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων, φωτιστικών σωμάτων, υλικών οδοφωτισμού και εν γένει ηλεκτρολογικού υλικού για τα έτη 2018 και 2019

Hμερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 26.09.2017 ημέρα Τετάρτη (προσωρινός αριθμός αναφοράς 2017-132798 (17-401556-001) – ΑΔΑΜ: 17PROC001999290 2017-09-26).

Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 02.10.2017 ημέρα Δευτέρα.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 06.10.2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00:00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30.10.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Tην τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 03.11.2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 43276