Προμήθεια Κερκίδας Κλειστού Γυμναστηρίου Κομοτηνής

Ο  ΔΗΜΟΣ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμόςγια την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση τυποποιημένης μεταλλικής κερκίδας για τις ανάγκες του Κλειστού Γυμναστηρίου Κομοτηνής, με κλειστές προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίουκαι με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 73.670,00€ με Φ.Π.Α. 23% σύμφωνα με τη σχετική μελέτη που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 16/10/2015 ημέρα Παρασκευήκαι ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10:00 π.μ. (λήξη αποδοχής προσφορών).