«Προμήθεια και τοποθέτηση εορταστικού (Χριστουγεννιάτικου) διάκοσμου Δήμου Κομοτηνής 2017-18»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήµος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εορταστικού (Χριστουγεννιάτικου) διάκοσμου Δήμου Κομοτηνής 2017-18» για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.994,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου της παρούσας πρόσκλησης, στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, επί της δ/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69133, Κομοτηνή και συγκεκριμένα έως και τις 06/11/2017 και ώρα 14:00 μ.μ.

Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει βάσει των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή.