Προμήθεια και εγκατάσταση μίας μη μόνιμης βοηθητικής διάταξης για την πρόσβαση ΑΜΕΑ