Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων έως 770lt πλαστικών για το έτος 2019

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 05 – 02 - 2018 ημέρα Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.