Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων έως 1.100 λίτρων πλαστικών για το έτος 2022