Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 1.100 λίτρων για το έτος 2023