Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, σαρωτών και λογισμικών για το έτος 2017

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10/10/2017 ημέρα Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 09:00 π.μ.