ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ» - που αφορά στην προμήθεια ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης για την συντήρηση των διαγραμμίσεων σε οδούς του Δήμου Κομοτηνής - ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.802,80 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).