«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήµος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ» -που αφορά την προμήθεια ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης για την συντήρηση των διαγραμμίσεων σε οδούς του Δήμου Κομοτηνής- ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.492,20 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός εφτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου της παρούσας πρόσκλησης, στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, επί της δ/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69100, Κομοτηνή και συγκεκριμένα έως και τις 11/10/2019 και ώρα 14:00 μ.μ.