Προμήθεια Χρωμάτων και Μικροϋλικών για την Συντήρηση Κτιρίων Ευθύνης του Δήμου

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 20 – 11 - 2018 ημέρα Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.