Προμήθεια χρωμάτων και μικροϋλικών για τη συντήρηση κτιρίων ευθύνης Δήμου

Ο Δήμος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην «Προμήθεια χρωμάτων και μικροϋλικών για τη συντήρηση κτιρίων ευθύνης Δήμου» για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.899,93€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών….» και του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/6-12-2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων…»

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός εφτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου της παρούσας πρόσκλησης, στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, επί της δ/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69100, Κομοτηνή και συγκεκριμένα έως και τις 16/6/2017 και ώρα 14:00 μ.μ.

Η κατακύρωση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των προσφερόμενων ειδών, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

 Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητος και θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των ισχυόντων Εθνικών και Ευρωπαϊκών κανονισμών. Όπου ο νόμος το απαιτεί να φέρουν το σήμα CE.

Επιπλέον οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να συμπληρώσουν και τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση

O προμηθευτής δεσμεύεται μέσω της  Υ/Δ να προσκομίσει πριν την απόφαση ανάθεσης αντίγραφο ποινικού μητρώου,  φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Πληροφορίες στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο τηλέφωνο 5231352420