Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών ειδών γραφείου, εντύπων-υλικών μηχ/σης& πολλαπλών εκτυπώσεων για τα έτη 2018 & 2019

      Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.grτου Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής:

-        Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:11.08.2017 ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 07:00:00.

-        Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 14.09.2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00:00.

-       Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Tην τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτικήημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 20.09.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 44192