ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ για το Έτος 2016.

Ο  ΔΗΜΟΣ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ» για το Έτος 2016.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:Οι προμηθευτές θα μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες ειδών του προϋπολογισμού της σχετικής μελέτης. Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο της προμήθειας, είτε για κάθε ομάδα ξεχωριστά, είτε για ορισμένα είδη της ομάδας.Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος των υπό προμήθεια προϊόντων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 38.658,23€ χωρίς Φ.Π.Α. 23% σύμφωνα με τη σχετική μελέτη που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 21/10/2015 ημέρα Τετάρτηκαι ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10:00 π.μ (λήξη αποδοχής προσφορών).