Προμήθεια Γάλακτος για το προσωπικό του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα για το έτος 2019

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 01 – 11 - 2018 ημέρα Πέμπτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.