ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ

Παρακαλούμε να  αποστείλετε σχετική προσφορά για την παρούσα προμήθεια μέχρι την 11/06/2018 και ώρα 12.00 μμ. στο τμήμα Προμηθειών του Δήμου Κομοτηνής.