Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους

Παρακαλούμε να  αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την 23/05/2018 και ώρα 12.00 μμ. στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κομοτηνής.