Προμήθεια Φαρμάκων και Εξοπλισμού Δημοτικού Καταφυγίου Δήμου Κομοτηνής Αδέσποτων Ζώων έτους 2019

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 09 – 11 - 2018 ημέρα Παρασκευή ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.