Προμήθεια φαρμάκων και εξοπλισμού Δημοτικού Καταφυγίου αδέσποτων ζώων έτους 2017

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος) για την ανάδειξη προμηθευτή της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φαρμάκων και εξοπλισμού Δημοτικού Καταφυγίου αδέσποτων ζώων έτους 2017»εκτιμώμενης αξίας39.255,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 6%, 13% και 24% κατά περίπτωση είδους (Φ.Π.Α. ίσο με 6.632,59€),