Προμήθεια εντύπου υλικού προβολής των δράσεων της ΔΚΕΠΠΑΚ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13 – 11 - 2018 ημέρα Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.