Προμήθεια ενός Τροχοφόρου Φορτωτή και ενός Σαρώθρου 5-6 m3 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής