Προμήθεια ενός Φορτωτή και ενός Σαρώθρου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής

-        Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 02-01-2019 ημέρα Τετάρτη.

-        Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 03-01-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00:00.

-        Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 29-01-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00:00.

-        Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 69082 (Όσον αφορά την προμήθεια σαρώθρου) και 69083 (Όσον αφορά την προμήθεια φορτωτή)