Προμήθεια ενός Φορτωτή και ενός Σαρώθρου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής

-        Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 17-10-2018 ημέρα Τετάρτη (προσωρινός αριθμός αναφοράς 18-471983-001 (2018-158239) – ΑΔΑΜ: 18PROC003855873 2018-10-17, Αριθμός Δημοσίευσης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης {2018/S 202-458607}.

-        Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 22-10-2018 ημέρα Δευτέρα.

-        Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 24-10-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00:00.

-        Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19-11-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00.

-        Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Tην 23-11-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. ή την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

-        Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 64657 (Όσον αφορά την προμήθεια σαρώθρου) και 65802 (Όσον αφορά την προμήθεια φορτωτή)