ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Παρακαλούμε για την υποβολή της οικονομικής προσφοράς σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Κομοτηνής, (Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69133, Κομοτηνή), το αργότερο μέχρι την 11η  Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Τα είδη για τα οποία θα υποβάλεται προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού και αποδεδειγμένα να καλύπτουν τις προδιαγραφές της σχετικής μελέτης.