ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήµος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» - που αφορά την προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση εξοπλισμού αθλητικών ειδών γηπέδων για τις ανάγκες αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κομοτηνής - ενδεικτικού προϋπολογισμού 21.360,24 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).