Προμήθεια Ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Κομοτηνής για 1 έτος

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου/ων της προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Κομοτηνής για 1 έτος από την υπογραφή των συμβάσεων, εκτιμώμενης αξίας 205.592.17 € χωρίς Φ.Π.Α.

- Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 01.03.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00:00.
- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 16.03.2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00:00.
- Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 22.03.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.
- Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 38392