Προμήθεια Ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Κομοτηνής για ένα έτος

  • Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 13-02-2019 ημέρα Τετάρτη.
  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 14-02-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00:00.
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 08-03-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00:00.
  • Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 70533