Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2018

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.grτου Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής:

  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 11.08.2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00:00.
  • Καταληκτική ημερομηνίακαι ώρα υποβολής προσφορών: 25.09.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00.
  • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Tην τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 29.09.2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 44238