Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης