Προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Κομοτηνής

                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κομοτηνή, 11/12/2014

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                          Αρ.πρωτ. : 54746

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ,

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κομοτηνή                                                 Προς    

Πληροφορίες: Καϊκα Στέλλα                                                           Κάθε ενδιαφερόμενο    

Τηλ.:2531022810                                                                  

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήµος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί σε προμήθεια αναλωσίμων  για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Κομοτηνής, προϋπολογισµού 1,222,01€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%).

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήµου της παρούσας πρόσκλησης, η οποία λόγω ανωτέρας βίας παρατείνεται έως  15/12/2014 και ώρα 13.00 μ.μ..

Αρµόδια υπάλληλος Σεραφείμ Μαρία, τηλ. 2531352448.

 

 

 

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ