Προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών Παντοπωλείου & Λοιπών Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για την Κάλυψη των Αναγκών του Δήμου Κομοτηνής, του ξενώνα δομής γυναικών Κομοτηνής, των Νομικών του Προσώπων ΚΕ.ΜΕ.Α, Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., Δ.Ε.Υ.Α.Κ., Σ.Ε. 2024+2025.