Προμήθεια 3 απορριμματοφόρων τύπου πρέσας 16μ3

  • Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 06-02-2018 ημέρα Τρίτη (προσωρινός αριθμός αναφοράς 2018-020187 (18-058766-001) – ΑΔΑΜ: 18PROC002632898
  • Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 13-02-2018 ημέρα Τρίτη.
  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 16-02-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00:00.
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 16-03-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00:00.
  • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Tην τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 22-03-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 51920