ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ « ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

« ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

προκηρύσσει διαγωνισμό με τη συνοπτική διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 59.935,95€ άνευ Φ.Π.Α. 24%,

  1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Κομοτηνής, Οδός: Πλατεία Γεωργίου Βιζυηνού1, Ταχ.Κωδ.:69133, Τηλ.: 2531350329, Fax: 2531350330, e-mail: f.antoniadou@komotini.gr, Ιστοσελίδα: www.komotini.gr

  1. Κωδικός CPV: [71410000-5 – Υπηρεσίες Πολεοδομικού Σχεδιασμού
  2. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/ εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL513