Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου των εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων και δημοτικών ιατρείων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο  ΔΗΜΟΣ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας με τίτλο «Εργασίες Καθαριότητας Δημοτικών Κτιρίων και Δημοτικών Ιατρείων» για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 229.385,16 € με το Φ.Π.Α. 23% (CPV: 90911200-8).

  Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Η ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η 29/04/2015 και ώρα 07:00 π.μ., και η ημερομηνία έναρξης των προσφορών η 10/05/2015 και ώρα 00:01 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18/05/2015 και ώρα 14:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο Α/Α του διαγωνισμού στην βάση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ είναι ο 9110.

Η  εγγύηση  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  ορίζεται  σε  ποσοστό  ένα τοις εκατό (1%)  (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης στρογγυλοποιημένο, δηλαδή  1.865,00 €.

Για την ανωτέρω εργασία δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται: α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι μέλη εμπορικού ή βιομηχανικού ή βιοτεχνικού επιμελητηρίου και ασκούν συναφές επάγγελμα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, β. Οι συνεταιρισμοί, γ. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη διατίθενται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ομοίως το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση http://www.komotini.gr.

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ