ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ"

Ο Δήμος Κομοτηνής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»  προϋπολογισμού μελέτης  1.100.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) και CPV: 34928510-6 - Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδυκτιακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Με την υπ’αριθμ.πρωτ. 11744/02-06-2020 περίληψη διακήρυξης της δημοπρασίας σύμφωνα με την οποία: είχε οριστεί ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών η 22/06/2020, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.  και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 26/06/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.  13.

Σύμφωνα με το υπ’αριθμ.πρωτ. 14178 ΕΞ 2020/03.06.2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το οποίο, σε συνέχεια του υπ΄αριθ. Δ11/651/01-06-2020 εγγράφου της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Συμβάσεων του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, την Παρασκευή 12.06.2020 και ώρα 23:30 το υποσύστημα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα θα τεθεί εκτός λειτουργίας προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για την μετάπτωση και την έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας στις υποδομές του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (G-Cloud) την Δευτέρα 22.06.2020 και για το λόγο αυτό η αναθέτουσα αρχή , μετέθεσε , με την υπ' αριθμ. 208/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ,τις καταληκτικές ημερομηνίές υποβολής προσφορών και αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α 90342 του έργου  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ως εξής:

Ως νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/07/2020, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. 

Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10/07/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

 

Ως εκ τούτου οι εγγυητικές επιστολές  συμμετοχής θα πρέπει να ισχύουν μέχρι 06/05/2021 ( αρθρο 15.3 της διακήρυξης)