«Προκήρυξη Επαναληπτικού ∆ηµόσιου Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για τη µίσθωση του Σχολικού κυλικείου του Μουσικού Σχολείου του ∆ήµου Κοµοτηνής»

«Προκήρυξη Επαναληπτικού ∆ηµόσιου Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για τη µίσθωση
του Σχολικού κυλικείου του Μουσικού Σχολείου του ∆ήµου Κοµοτηνής
»

 

Συνημμένα: