προκήρυξη ανοιστού διαγωνισμου με τιτλό «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2015»

Ο Δήμος Κομοτηνής

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2015»

Προϋπολογισμού 400.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής
δημοσίων έργων (ΚΕ) και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.