Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια τροφών δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων για το έτος 2015

Πρόχειρο διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφών δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων για το έτος 2015 (CPV: 15713000-9) ενδεικτικού Προϋπολογισμού 17.946,66€ με Φ.Π.Α. 13%, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την 17η Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 μ.μ. (λήξη αποδοχής προσφορών).

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α. του συνόλου των αγαθών της προμήθειας, ή των συγκεκριμένων αγαθών για τα οποία κατέθεσε προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ