Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια ασφαλτομίγματος ψυχρής ασφάλτου για την επούλωση φθορών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο  ΔΗΜΟΣ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

                                                           

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο διαγωνισμό για την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος ψυχρής ασφάλτου για την επούλωση φθορών» για το Έτος 2015, ενδεικτικού Προϋπολογισμού 14.999,85€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% (CPV: 44113620-7-Άσφαλτος) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 05/05/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη αποδοχής προσφορών).

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 157 του Ν. 4281/2014), ήτοι ποσού ίσο με 240,00 € στρογγυλοποιημένο, να περιλαμβάνει όσα ορίζονται στο άρθρο 15 της διακήρυξης, και να συντάσσεται, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος της διακήρυξης.

Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β. Οι συνεταιρισμοί, γ. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών που ασκούν συναφές επάγγελμα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού και να πάρουν τις σχετικές πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Κομοτηνής όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση http://www.komotini.gr/

 

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ