Περισυλλογή, αποθήκευση και εκποίηση είκοσι επτά (27) Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) των οποίων έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία περισυλλογής αλλά και όσων εγκαταλελειμμένων οχημάτων ολοκληρωθεί η διαδικασία περισυλλογής μέχρι 31-12-2020