ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Δαπάνες για την ίδρυση και λειτουργία δύο βρεφικών τμημάτων στους Β’ και Δ’ Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΚΕ.ΜΕ.Α"

Ο Δήμος Κομοτηνής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«Δαπάνες για την ίδρυση και λειτουργία δύο βρεφικών τμημάτων στους Β’ και Δ’ Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΚΕ.ΜΕ.Α»

προϋπολογισμού μελέτης  69.999,98 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και CPV: 45214100-1

- Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Κομοτηνής. Οι προσφορές υποβάλλονται είτε με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  18/09/2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ..

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18/09/2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ.

- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια  

    σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την  

    Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει

    διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.